Regulamin newslettera

Skuteczne Media sp. z o.o. ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy, NIP 7162836175, KRS 0000972205
Niepubliczna Placówka Oświatowa w Puławach "Interaktywna Akademia Edukacyjna" RSPO: 478464 

Drogi Użytkowniku!

Mając na celu poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie mojej marki liliannatrojanowska.pl, przedstawiam Ci Regulamin Newslettera i dostarczania określonych Materiałów w zamian za zapis.§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin dotyczy newslettera przesyłanego do społeczności liliannatrojanowska.pl, Skuteczne Media sp. z o.o. ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy, NIP 7162836175, KRS 0000972205
Niepubliczna Placówka Oświatowa w Puławach "Interaktywna Akademia Edukacyjna" RSPO: 478464§2

DEFINICJE
Administrator – Skuteczne Media sp. z o.o. ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy, NIP 7162836175, KRS 0000972205
Niepubliczna Placówka Oświatowa w Puławach "Interaktywna Akademia Edukacyjna" RSPO: 478464

Użytkownik – każda osoba zapisująca się na Newsletter lub korzystająca odpłatnie z Materiałów Administratora. Użytkownikiem jest zarówno Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach Newslettera lub zakupu Materiałów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Newslettera lub Materiałów, Przedsiębiorca na prawach konsumenta – zawierający z Administratorem umowę, która jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
Regulamin– niniejszy Regulamin Newslettera.
Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Administratora, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, przesyłane do społeczności liliannatrojanowska.pl.
Materiały – treści cyfrowe dostarczane Użytkownikom w zamian za zapis do Newslettera lub odpłatnie. Są to treści edukacyjne udostępnione na platformie kursowej liliannatrojanowska.pl, do których zaliczają się m.in. webinary organizowane przez Administratora.


§3

WYMAGANIA TECHNICZNE
Do prawidłowego korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

dostępu do internetu,
poprawnie działającej przeglądarki internetowej lub programu do obsługi poczty internetowej,
poprawnego adresu e-mail.


§4

ZASADY ZAPISU I DZIAŁANIA NEWSLETTERA
W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie, jednakże jeżeli Użytkownik jest zainteresowany otrzymaniem Materiałów udostępnianych w ramach Newslettera odpłatnie – bez podawania swoich danych, powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@liliannatrojanowska.pl celem ustalenia szczegółów zakupu.
Od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika lub w przypadku zawarcia umowy (dotyczy płatnego dostępu), następuje zawarcie umowy na świadczenie usługi dostępu Materiałów.
Przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera, Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych, które zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://liliannatrojanowska.pl.
Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebrania wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in),
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera, który może zawierać informacje o produktach blogowych, usługach, informacje handlowe i marketingowe, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Newsletter.
Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika.
Umowa na świadczenie usługi dostępu do Materiałów będzie świadczona do momentu wypisania się z Newslettera lub odstąpienia od umowy.
Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi dostępu do Materiałów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, wysyłając Administratorowi oświadczenie na adres kontakt@liliannatrojanowska.pl.
Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny o treści „Kliknij tutaj, aby wypisać się z listy”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: kontakt@liliannatrojanowska.pl.


§5

REKLAMACJE
Administrator jest odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów w ramach Newslettera oraz odpłatnych Materiałów zgodnie z umową. W przeciwnym razie Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
Administrator może odmówić doprowadzenia Materiałów do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora.
Przy ocenie nadmierności kosztów dla Administratora uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Materiałów z umową oraz ich wartość gdyby były zgodne z umową.
Administrator doprowadza Materiały do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Administrator został poinformowany przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla takiego Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty z tym związane ponosi Administrator.
Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
Doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
Brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
Brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
Z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Materiały są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Wszystkie prawa Użytkownika związane z reklamacją i odstąpieniem od umowy zostały opisane w ustawie o prawach konsumenta.


§6

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści oraz Materiały wysyłane w związku z korzystaniem z Newslettera są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora.§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Newslettera, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Administratora.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem,
Bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://liliannatrojanowska.pl/politykaprywatnosci
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r
Dziękuję za zapis, sprawdź swoją skrzynkę mailową (również folder SPAM) i potwierdź zapis.

Dołącz do newslettera

Mój newsletter to spora dawka motywacji, inspiracji i porad z zakresu budowania biznesu online oraz informacji o aktualnych szkoleniach.  Dołączając do mojego newslettera, możesz spodziewać się wiadomości raz w tygodniu.